Ganymed verfinstert Europa partiell, bis 22:19

28. Dezember 2020 - g.grutzeck